Pravidlá vrátenia a vrátenia peňazí.

Právo na odstúpenie od uzatvorenej zmluvy na diaľku a vrátenie tovaru má iba tento klient, ktorý má postavenie „spotrebiteľa“ v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa a smernice 2011/83/ES o tovare ponúkanom a kupovanom prostredníctvom webovej stránky.

Pri určitom Tovare je možné uplatniť právo na odstúpenie od uzatvorenej kúpnej zmluvy a dodaný Tovar je možné vrátiť do 14 dní odo dňa dodania.

Spotrebiteľ oznámi smart-MAIC LAB zrušenie pred uplynutím uvedených lehôt výslovným oznámením o zrušení prostredníctvom svojho Účtu na Webovej stránke alebo e-mailom na adrese shop@smart-maic.com povinným uvedením: mena a priezviska, adresa, číslo a dátum objednávky, typ zariadenia, termín dodania.

Po uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy zo strany spotrebiteľa bude Produkt vrátený a náklady na vrátenie znáša výlučne spotrebiteľ.

Tovar nesmie byť používaný, obal musí byť neporušený a vo forme, v akej bol doručený – v originálnom balení v celku, kompletné balenie a sprievodná dokumentácia, bez poškodenia a bez odstránenia fólie a nálepiek. Umiestnené výrobcom s akoukoľvek nezmenenou konfiguráciou softvéru (bez nainštalovaných alebo odstránených aplikácií, bez nahraných osobných údajov, bez kontaktov, správ a podobne) (ak je to potrebné).

Až do dátumu prijatia produktu späť spoločnosťou smart-MAIC riziko náhodného zničenia alebo poškodenia znáša výlučne spotrebiteľ. smart-MAIC nie je povinný vrátiť zaplatené sumy v prípade straty, skazy alebo poškodenia produktu, kým ho nedostane.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy zo strany spotrebiteľa mu smart-MAIC vráti cenu Produktu do 14 (štrnástich) dní odo dňa oznámenia o odstúpení od zmluvy, najskôr však odo dňa prijatia vráteného Produktu. Produkt. Sumy budú kompenzované bankovým prevodom na bankový účet uvedený spotrebiteľom.

Všetky reklamácie prijímame e-mailom: shop@smart-maic.com

Na všetky záležitosti, ktoré nie sú upravené v týchto Zásadách vrátenia a vrátenia peňazí, platia platné zákony Slovenskej republiky.

Záruka na zariadenia smart-MAIC. 

Na základe výnimiek uvedených nižšie spoločnosť smart-MAIC buď opraví alebo vymení (podľa vlastného uváženia) akýkoľvek produkt, ktorý vyrába a, ktorý obsahuje chybu materiálu alebo spracovania. Platia nasledujúce výnimky:

Táto obmedzená záruka platí po dobu (1) jedného roka od dátumu zakúpenia pri inštalácii v súlade s pokynmi výrobcu kvalifikovaným personálom.

smart-MAIC musí byť upozornený na chybu do tridsiatich (30) dní po tom, čo sa chyba stane zjavnou alebo známou.

Opravné prostriedky kupujúceho sa obmedzia na opravu alebo výmenu produktu alebo komponentu, ktorý nevyhovel výslovnej záruke smart-MAIC uvedenej vyššie.

Kupujúci je zodpovedný za všetky náklady na dopravu a znáša všetky riziká straty alebo poškodenia vráteného tovaru počas prepravy.

Táto obmedzená záruka sa nevzťahuje na inštaláciu, odstránenie, opätovnú inštaláciu alebo náklady na prácu a nezahŕňa bežné opotrebovanie. Kupujúci poskytne spoločnosti smart-MAIC prácu na odstránenie chybného komponentu alebo položky a inštaláciu jeho náhrady bezplatne.

Táto obmedzená záruka sa nevzťahuje na žiadny produkt, ak: (i) bol produkt pozmenený alebo upravený v porovnaní s pôvodným vyrobeným stavom, (ii) boli vykonané akékoľvek opravy, zmeny alebo iné práce na takejto položke kupujúcim alebo inými osobami, okrem vykonaných prác. S autorizáciou smart-MAIC a podľa jej schválených postupov; (iii) údajná chyba je výsledkom zneužitia, nesprávneho používania, nesprávnej údržby, nesprávnej inštalácie, nehody alebo nedbanlivosti ktorejkoľvek strany; (iv) poškodené v dôsledku udalostí mimo kontroly smart-MAIC alebo iných udalostí vyššej moci alebo (v) použité v spojení s vybavením, komponentmi, príslušenstvom, dielmi alebo materiálmi, ktoré nedodala alebo neschválila smart-MAIC.

Táto obmedzená záruka je obmedzená na povinnosť opraviť alebo vymeniť vyrobený produkt. Toto je jediný a výhradný opravný prostriedok v prípade akéhokoľvek porušenia záruky. SPOLOČNOSŤ SMART-MAIC V ŽIADNOM PRÍPADE NEZODPOVEDÁ ZA ŽIADNE NEPRIAME, NÁHODNÉ, ŠPECIÁLNE, NÁSLEDNÉ ALEBO TRESTNÉ ŠKODY (VRÁTANE AKEJKOĽVEK ŠKODY ZA STRATU ZISKU), VZNIKNUTÉ ALEBO V SÚVISLOSTI S POUŽÍVANÍM SLUŽBY, VÝROBCOV, VÝROBCOV, VÝROBCOV, SLUŽBY, ALEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAŤ AKÉKOĽVEK PRODUKTY, ČASTI ALEBO SLUŽBY, PREDAJ ALEBO INAK, ČI UŽ NA ZÁKLADE ZMLUVY, ZÁRUKY, PREČINKU, VRÁTANE, BEZ OBMEDZENIA, NEDBALOSTI ALEBO AKEJKOĽVEK INEJ PRÁVNEJ ALEBO SPRAVODLIVEJ TEÓRIE